Header_banner1_en Header_banner5_en Header_banner2_en Header_banner3_en Header_banner4_en


Rss News

08 February 2016

Τεχνικές lifting με νήματα PDO!

Ανορθώστε το δέρμα σας και την αυτοπεποίθησή σας, με το “ Νέο Lifting με νήματα PDO” (lifting κατ...

04 February 2011

Νέα Διεύθυνση Ιατρείου!

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Χρήστου Ασημομύτη μεταφέρθηκε σε νέο χώρο! Στοιχεία νέας διε...

View all news

NEWSLETTER

Register now to receive first plastic surgery news by Dr. Asimomiti :


Removing Tumors & Rehabilitation

1. Removing head - nape tumors & modern rehabilitation

It involves the removal of malign and benign tumors of the mala, the lips, as the innermouth tumors (tongue, oral cavity floor etc), with simultaneous lymph node cleaning of the nape wherever it is necessary and immediate rehabilitation aof the deficits that occur.

The rehabilitation is achieved with various techniques of the reconstructive surgery, such as the tissue transplant from neighboring areas (local flaps) or distant areas (free flaps) in conjuction with the deficit. In the latter case, the rehabilitation concerns big deficits that cannot be addressed with the existing available neighboring tissues, having as a result the need to transport live tissue from other body areas (self-transplant).

This transplant is achieved with micro-surgery techniques, namely anastomosis (with the aid of a surgical microscope) of the vessels (arteries and veins) of the area that is rehabilitated. The timely diagnosis is extremely important, not only because it affects the prognosis and the final resolution of the disease, but also whereas the greater the tumor to be removed, the greater the tissue deficit that will be created. Thus, the operation time is longer and more complex.

In his so sensitive area, the rehabilitations of complex deficits is done mainly for functioning reasons (respiration, chewing, ingestion, speaking etc) and they must often be "3-dimensional", as cavities must be covered and anatomic structures should be isolated.

The main concern of the reconstructive surgeon is the drastic treatment of the disease and tha improvement of those patients' life quality.

The hospitalization and rehabilitation time of the patients who succumb to these surgical operations depends mainly on the nature of the operation, the patients' general health conditions, the possible implications, etc. and varies from a few days to months, while it is common that post-operational chemo- or/and radiotherapy, physiotherapy, logotherapy etc. may be needed.

2. Removing subcutaneous and soft body part tumors & modern rehabilitation

It involves the removal of malign and benign tumors of the skin, the subcutaneous and the rest of the soft body part (muscles), from simple beauty spots, cysts and lipomas, to carcinomas (basal cell, squamous cell), melanomas and sarcomas in any part of the body, with simultaneous aesthetic and functional rehabilitation wherever this is necessary.

The timely diagnosis is extremely important, not only because it affects the prognosis and the final resolution of the disease, but also whereas the greater the tumor to be removed, the greater the tissue deficit that will be created. Thus, the operation time is longer and more complex.

The rehabilitation is achieved with various techniques of the reconstructive surgery, such as the tissue transplant from neighboring areas (local flaps) or distant areas (free flaps) in conjuction with the deficit. In the latter case, the rehabilitation concerns big deficits that cannot be addressed with the existing available neighboring tissues, having as a result the need to transport live tissue from other body areas (self-transplant).

The hospitalization and rehabilitation time of the patients who succumb to these surgical operations depends mainly on the nature of the operation, the patients' general health conditions, the possible implications, etc. and varies from a few days to months, while it is common that post-operational chemo- or/and radiotherapy, physiotherapy, logotherapy etc. may be needed.